تعرفه انبارداری

یکی از دغدغه های وارد کنندگان یا صادر کنندگان میزان هزینه هایی است که می باید بابت انبارداری و یا خدمات بندری و بارگیری پرداخت کنند.(تعرفه انبارداری)

شوراى عالى بنادر میزان و نرخ هزینه انباردارى در گمرکات زمینى و هوایى را تعیین می کند .

در گمرکات زمینى کلیه کالاهای وارداتی به کشور با توجه به تاریخ اظهار و  بارنامه و صدور قبض انبار بین 10 تا 15 از پرداخت حق انباردارى معاف است. در گمرکات هوایى، معافیت گمرکی در هر حال دو روز مى‌باشد

شرکت بازرگانی اقتصاد قرن اطلاعاتی را راجع به تعرفه های انبارداری مختصرا برای شما آورده است جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل نمایید.

  • کانتینرهای ترانشیپی در بنادر امام خمینی(ره) و شهیدرجایی به مدت ۲۰ روز از پرداخت تعرفه انبارداری معاف هستند.
  • کانتینرهای خالی (کانتینرهایی که قبلا پر وارد شده اند )در بنادر استان خوزستان به مدت 30 روز از پرداخت تعرفه انبارداری معاف هستند
  • کانتینرهای صادراتی به مدت10 روز از پرداخت تعرفه انبارداری معاف هستند، چنانچه کانتینر بیش از این مدت بماند از روز اول تخلیه تا آخرین روز توقف هزینه انبارداری از آن دریافت میگردد
  • کانتینرهای حاوی کالاهای خطرناک ۳  برابر تعرفه انبارداری می پردازند که این نرخ با توجه به رویه گمرکی و بندر مربوطه متفاوت می باشد

تعرفه انبارداری

 

عنوانکانتینر ۲۰ فوت پرکانتینر ۲۰ فوت خالیکانتینر ۴۰ فوت پرکانتینر ۴۰ فوت خالیواحد
مدت انبارداری از ۱ تا ۵ روز۰۰۰۰ریال
مدت انبارداری از۱ تا ۱۰ روز۶۲۷۰۰۳۰۷۰۰۱۲۵۴۰۰۶۲۷۰۰ریال
مدت انبارداری از ۱تا ۲۰ روز۷۸۲۰۰۳۹۳۰۰۱۵۶۵۰۰۷۸۲۰۰ریال
مدت انبارداری از ۱ تا ۳۰ روز۹۳۴۰۰۴۷۴۰۰۱۷۱۴۰۰۸۵۸۰۰ریال
مدت انبارداری از ۱ تا ۶۰روز۱۰۷۶۰۰۶۸۴۰۰۱۸۵۸۰۰۹۷۸۰۰ریال
مدت انبارداری از ۱ تا ۹۰ روز۱۳۶۹۰۰۷۸۱۰۰۲۱۵۲۰۰۱۱۷۴۰۰ریال
مدت انبارداری از ۹۱ روز به بعد۱۹۵۶۰۰۹۷۸۰۰۲۷۳۸۰۰۱۳۷۰۰۰ریال

تعرفه انبارداری کالاهای غیرکانتینری (وارداتی، مرجوعی از واردات، کابوتاژی و ترانزیت داخلی) در بنادر عادی، مناطق آزاد و ویژه بندری

عنوانمدت انبار داری از روز اول تا روز پنجممدت انبار داری از روز اول تا روز دهممدت انبار داری از روز اول تا روز بیستممدت انبار داری از روز اول تا روز سیممدت انبار داری از روز اول تا روز چهلممدت انبار داری از روز اول تا روز پنجاهممدت انبار داری از روز اول تا بعد از پنجاه روزواحدفرمت
متفرقه، کیسه ای و پالت (هر تن در روز)01800240032004400620094000ریال
آهن آلات (هر تن در روز)01400190025003200500062000ریال
لاستیک (بندل، بسته یا هر تن در روز)0360047006400880012400187000ریال
هر نوع بسته بندی کارتنی و صندوق هر بسته در روز (وزن هر بسته تا 50 کیلو گرم)040070010001300220025000ریال
هر نوع بسته بندی کارتنی و صندوق هر بسته در روز (وزن هر بسته بیشتر از 50 تا 80 کیلو گرم)01300190028003800560075000ریال
هر نوع بسته بندی کارتنی و صندوق هر بسته در روز (وزن هر بسته بیشتر از 80 کیلو گرم)022003300480066009700132000ریال
وسایل نقلیه سبک هر دستگاه1529001529002299003058003828004593005357000ریال
وسایل نقلیه نیمه سنگین  هر دستگاه30580030580045925061270076560091850010714000ریال
وسایل نقلیه  سنگین هر دستگاه400000400000597000797000995000119400013900000ریال

تعرفه انبارداری کالاهای کارتنی در بنادر آبادان، خرمشهر، بوشهر، شهید باهنر، لنگه، سجافی، شادگان، چوئبده و اروند کنار

(وارداتی ،مرجوعی از واردات ،کابوتاژی و ترانزیت داخلی)

عنوانمدت انبار داری از روز اول تا روز پنجممدت انبار داری از روز اول تا روز دهممدت انبار داری از روز اول تا روز بیستممدت انبار داری از روز اول تا روز سیممدت انبار داری از روز اول تا روز چهلممدت انبار داری از روز اول تا روز پنجاهممدت انبار داری از روز اول تا بعد از پنجاه روزواحدفرمت
هر نوع بسته بندی کارتنی و صندوق هر بسته در روز (وزن هر بسته تا 30 کیلو گرم)02202503103904706300ریال
هر نوع بسته بندی کارتنی و صندوق هر بسته در روز (وزن هر بسته تا 50 کیلو گرم)05806309601260219024700ریال
هر نوع بسته بندی کارتنی و صندوق هر بسته در روز (وزن هر بسته بیشتر از 50 کیلو گرم)01700186027903740560074800ریال

تعرفه انبارداری کانتینر وارداتی، ترانزیت داخلی و مرجوعی از واردات

در مناطق عادی ، آزاد و ویژه اقتصادی بنادر جنوبی کشور

عنوانکانتینر 20 فوت پرکانتینر 20 فوت خالیکانتینر 40 فوت پرکانتینر 40 فوت خالیواحدفرمت
مدت انبارداری از 1 تا 5 روز00000ریال
مدت انبارداری از1 تا 10 روز6270030700125400627000ریال
مدت انبارداری از 1تا 20 روز7820039300156500782000ریال
مدت انبارداری از 1 تا 30 روز9340047400171400858000ریال
مدت انبارداری از 1 تا 60روز10760068400185800978000ریال
مدت انبارداری از 1 تا 90 روز136900781002152001174000ریال
مدت انبارداری از 91 روز به بعد195600978002738001370000ریال

نرخ تعرفه باربری کالای غیر کانتینری به ازاء هر تن کالا/هر دستگاه

فرمول محاسبه تناژی : تناژ * تعرفه
فرمول محاسبه دستگاهی : تعداد * تعرفه
واحد : ریال
گروه کالاوارداتی – مرجوعی و کابوتاژی در بندر مقصدصادرات و مرجوعی از صادراتترانزیت خارجی و ترانشیپکابوتاژی در بندر مبدا
کالاهای سبک هر نگله کمتر از 30 تنمتفرقه101800764004400025300
آهن آلات90600680003910022400
کیسه ای  (پالت)80400603003490020000
کالاهای سنگیناز 30 الی 60 تن33900025400014670084900
از 61 الی 120 تن677900509000293400169400
از 120 تن به بالا903700677800391200226000
فله خشک43700328001875011000
فله مایعغیر نفتی11400850048502800
نفتی غیر خطرناک113900854004770027600
احشام (هر راس)11400850047702800
کالای سرد خانه ای و یخ زده68000510002940016900
کالای اوراقی و مواد قراضه1700001270007330042200
کالاهای حجیم و ترافیکی339000339000339000339000
کالای خطرناک2260001694009760056900
وسایل نقلیهسبک682000511500511500511500
نیمه سنگین1113000834900834900834900
سنگین2366000177420017742001774200

………………………………………………………

تعرفه انبار داری کالای غیر کانتینری(وادراتی -کابوتاژی -مرجوعی و مناطق ویژه بندری )

فرمول محاسبه تناژی : تناژ * مدت * تعرفه
واحد : تن یا بسته یا دستگاه / روز — نرخ : ریال
مدت انبار داریاز روز اول تا روز پنجماز روز ششم تا  روز دهماز روز یازدهم تا  روز بیستماز روز بیست و یکم تا  روز سی اماز روز سی و یکم تا روز چهلمز روز چهل و یکم تا روز پنجاهمبعد از پنجاه روز
متفرقه و کیسه ای و پالت (هرتن در روز)معاف160022002900400056008500
آهن آلات (هرتن در روز)معاف130017002300290045005600
لاستیک (بندل، بسته  یا تن در روز)معاف33004300580080001130017000
هر نوع بسته بندی کارتنی و صندوقی هر بسته در روزوزن هر بسته تا 50 کیلوگرممعاف350600900115020002300
وزن هر بسته بیش از 50 تا 80کیلوگرممعاف115017302530345050606790
بیش از 80 کیلوگرممعاف2000300044006000880012000
وسایل نقلیه سبک (سواری ،وانت و …)
هردستگاه در روز
139000209000278000348000417500487000
وسایل نقلیه سنگین و نیمه سنگین (کامیون،تراکتور،مینی بوس ،اتوبوس و …) هردستگاه در روز278000417500557000696000835000974000
 

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *